Technické normy | Internetová prodejna
Česká verze English version

Elektrotechnické tabulky – obsah

Na této stránce najdete obsah Elektrotechnických tabulek.

Část M: Matematika, fyzika, elektrické obvody, součástky

Matematika

 • Značky proměnných použité v této knize
 • Indexy a doplňující značky proměnných v této knize
 • Veličiny a jednotky
 • Matematické značky
 • Mocniny, předpony, logaritmus, trojčlenka
 • Kalkulátor
 • Úhly, goniometrické funkce, procenta

Fyzika

 • Délky a plochy, tělesa a hmotnosti
 • Hmotnost, síla, tlak, moment síly
 • Kinematika
 • Mechanická práce, mechanický výkon, energie
 • Převody
 • Termika
 • Náboj, napětí, proud, odpor
 • Elektrický výkon, elektrická práce
 • Elektrické pole, kondenzátor
 • Střídavé veličiny, vlnová délka
 • Výkon střídavého sinusového proudu, impuls
 • Magnetické pole, cívka
 • Rušivá pole domácích spotřebičů a zařízení
 • Proud v magnetickém poli, indukce

Teorie elektrických obvodů

 • Obvody s rezistory
 • Referenční šipky proudu a napětí, Kirchhoffovy zákony, dělič napětí
 • Potenciometr
 • Náhradní zdroj napětí, náhradní zdroj proudu, přizpůsobení
 • Základní zapojení indukčností a kapacit
 • Přechodové jevy na kapacitě a na indukčnosti
 • Sériové a paralelní spojování R, L, C
 • Náhradní sériové a paralelní zapojení
 • Jednoduché filtry
 • Kmitavé obvody
 • Trojfázový proud
 • Nesymetrické zatížení, transformace zapojení, můstkové zapojení
 • Harmonická spektra signálů

Elektrotechnické součástky

 • Rezistory a kondenzátory
 • Pojmy usměrňovací techniky
 • Polovodičové součástky
 • Ochranné obvody a chlazení polovodičových součástek

Návrat nahoru


Část DM: Technická dokumentace, měření

Technická dokumentace

 • Grafická reprezentace charakteristik
 • Všeobecné technické značky
 • Výkresová reprezentace těles
 • Kótovací šipky, různé typy zobrazení
 • Kótování výkresů
 • Schémata zapojení jako znázornění funkcí
 • Dokumentace umístění a dokumentace propojení
 • Funkční schémata řídicích systémů
 • Označování ve schématech zapojení
 • Značky pro schémata
 • Měřidla a měřicí přístroje
 • Polovodičové součástky
 • Logické obvody
 • Analogové obvody, elektroměry, tarifní spínače
 • Elektroakustické a elektromagnetické převodníky, anténní systémy
 • Značky pro elektroinstalační schémata
 • Značky pro přehledová (bloková) schémata
 • Značky indukčních měničů a strojů
 • Jednofázové střídavé motory a spouštěče
 • Trojfázové motory a spouštěče
 • Motory napájené měničem
 • Značky pro schémata používané v USA
 • Značky prvků hydraulických a pneumatických systémů
 • Značky prvků Evropské instalační sběrnice EIB
 • Značky jednotek pro kontinuální zpracování (procesy)
 • Vytváření technické dokumentace přístrojů a zařízení
 • Skladba a obsah návodu k obsluze

Měření

 • Elektrická měřidla
 • Obvody pro měření elektrického odporu
 • Rozšíření měřicího rozsahu
 • Měření na elektrických zařízeních
 • Zapojování přístrojů pro měření výkonu
 • Analogový indukční elektroměr
 • Elektronický impulzní elektroměr
 • Osciloskop
 • Měření pomocí osciloskopu
 • Měření dráhy a úhlu otočení pomocí snímačů
 • Měření sil a tlaků pomocí snímačů
 • Měření pohybů pomocí snímačů
 • Měření teploty pomocí snímačů

Návrat nahoru


Část EI: Elektrické instalace

Uložení vedení a zapojení

 • Vybavení dílny
 • Úpravy a ukládání vedení
 • Zapojení vypínačů osvětlení
 • Střídavé a křížové zapojení vypínačů
 • Schodišťový automat, domovní zvonky s otvíráním dveří
 • Instalace s impulsním relé
 • Ovládání žaluzií
 • Domácí telefon
 • Ovládání osvětlení pomocí stmívačů
 • Automatické spínače
 • Osvětlení s nízkovoltovými halogenovými žárovkami
 • Biologicky šetrné elektrické instalace
 • Řídicí a systémová technika budov
 • Evropská instalační sběrnice EIB
 • Lokální řídicí sítě LON
 • Bezdrátové ovládání elektrických zařízení v domě
 • Lokální řídicí sítě LCN

Návrh domovních instalací

 • Domovní instalace
 • Výpočty průřezů vedení
 • Ochrana vedení před přetížením a zkratem
 • Způsoby uložení kabelů a vodičů
 • Proudová zatížitelnost vodičů a kabelů
 • Nadproudové ochrany

Elektrické instalace ve zvláštních prostorech, práce pod napětím

 • Koupelny a sprchové kouty
 • Prostory a zařízení zvláštního druhu, práce pod napětím
 • Sauny, plavecké bazény a brouzdaliště
 • Elektroinstalace v prostorech s nebezpečím požáru
 • Elektroinstalace v zemědělských a zahradnických zařízeních
 • Elektroinstalace v učebnách se stoly pro pokusy
 • Elektroinstalace ve zdravotnických zařízeních
 • Elektroinstalace v dílnách a výrobních halách
 • Elektroinstalace v prostorech s nebezpečím výbuchu

Elektrická osvětlení

 • Zapojení výbojkových svítidel
 • Elektronické předřadné přístroje pro zářivky
 • Indukční zářivky a optické vodiče
 • Fotometrie
 • Výpočty parametrů osvětlení místnosti
 • Žárovky, výbojky
 • Kompaktní zářivky, index barevného podání
 • Zářivky na 230 V
 • Světelné trubice

Návrat nahoru


Část BE: Bezpečnost, elektrické zdroje

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP)

 • První pomoc na pracovišti
 • Osobní ochranné pomůcky
 • Bezpečnostní tabulky a značky
 • Distribuční elektrické sítě
 • Druhy dotyku, ohrožení elektrickým proudem, druhy závad
 • Druhy ochrany, ochranné třídy
 • Ochranné systémy s ochranným vodičem
 • Revize elektrických zařízení
 • Transformátory a tlumivky, zkoušení izolace

Elektrické zdroje

 • Elektrické distribuční sítě
 • Elektrárny
 • Transformátory
 • Ukládání zemních kabelů
 • Prověšení venkovních vedení
 • Lokální energetické zdroje
 • Palivové články
 • Značky na elektrických zařízeních
 • Krytí elektrických předmětů
 • Grafické symboly funkcí
 • Nouzové elektrické napájení a osvětlení
 • Elektrochemie
 • Primární články
 • Akumulátory
 • Záložní napájecí systémy (UPS)

EMC, ochrany, domácí spotřebiče

 • Elektromagnetická slučitelnost EMC
 • Přepěťová ochrana
 • Elektromagnetické rušení
 • Ochrana před bleskem
 • Kompenzace jalového výkonu
 • Parametry kvality elektrické energie
 • Sledovací a poplašné systémy
 • Teploty pro spotřebu tepla
 • Spotřeba a vedení tepla v budovách
 • Vytápění místností
 • Klimatizace
 • Elektrické sporáky a ohřívače vody
 • Domácí elektrické spotřebiče
 • Tepelná čerpadla
 • Ceny elektrické energie

Návrat nahoru


Část IK: Informační a komunikační technické systémy

Základy číslicové techniky

 • Číselné soustavy
 • Dvojková čísla a binární kódy
 • Znaky ASCII v hexadecimálním kódu
 • Logické operace
 • Booleova algebra
 • Pravidla Booleovy algebry
 • Zjednodušování logických obvodů pomocí Karnaughových map
 • Převodníky kódů
 • Klopné (bistabilní) obvody
 • Čítače
 • Posuvné registry
 • DA převodník a AD převodník

Počítače

 • Mikropočítač
 • Osobní počítač
 • Zobrazovací zařízení
 • Rozhraní a konektory PC
 • Zapojení konektorů rozhraní
 • Operační systémy Windows
 • Prvky uživatelského grafického rozhraní Windows

Datové sítě a datové sběrnice

 • Datové sítě
 • Prvky datových sítí I
 • Prvky datových sítí II
 • Komunikace v sítích Ethernet
 • Návrh a instalace sítě Ethernet
 • Průmyslový Ethernet
 • Přenos signálu
 • Bezdrátový přenos dat
 • Bezdrátové počítačové lokální sítě
 • Sběrnice ASI
 • Sběrnice Interbus
 • Sběrnice Profibus

Telekomunikační technika

 • Systémy dálkového řízení
 • Měřicí transformátory a převodníky signálu pro dálkový přenos dat
 • Programovatelný měřicí převodník pro dálkové řídicí systémy
 • Připojování účastníků k telefonní síti
 • Telekomunikační systém ISDN
 • Přístup k síti Internet
 • Bezpečnost a ochrana dat
 • Antény a anténní systémy
 • Satelitní antény
 • Satelitní příjem
 • Systémy společných antén
 • Anténní soustavy
 • Širokopásmový rozvod TV a VKV signálů

Návrat nahoru


Část AS: Automatické systémy, řízení a regulace, pohony

Elektronické prvky a jednotky automatických systémů

 • Bipolární tranzistor v zapojení se společným editorem
 • Operační zesilovač
 • Úlohy měničů proudu
 • Označování měničů proudu
 • Zapojení usměrňovačů a násobičů napětí
 • Provozní režimy pohonů řízených měniči
 • Řízené usměrňovače
 • Proudové měniče
 • Regulátory stejnosměrného proudu, frekvenční měniče
 • Řízení polovodičových spínačů
 • Vyhlazení a stabilizace napětí
 • Princip spínaných síťových zdrojů
 • Spínané síťové zdroje
 • Spínací tranzistory, klopné obvody, spínací obvody
 • Polovodičová relé (SSR) a jazýčková relé

Řízení a regulace

 • Malé řídicí přístroje
 • Strukturogramy a vývojové diagramy programů
 • Programovatelné automaty PA
 • Příklady programů pro PA
 • Čítače a časovače v PA
 • Programovací jazyky pro PA
 • Struktura programů pro PA Siemens Simatic S7
 • Alfanumerické označování svorek elektrických zařízení
 • Řízení
 • Elektronické řízení výkonů spotřebičů
 • Omezení příkonu spotřebičů připojovaných k veřejné síti
 • Elektromagnetické stykače, polovodičová relé, vakuové stykače
 • Označování stykačů a ovládacích přepínačů
 • Druhy stykačů a technické podmínky pro stykače
 • Obvody se stykači
 • Motorové jističe
 • Řízení motorů přepínáním
 • Přibližovací přepínače
 • Ultrazvukové snímače polohy
 • Regulace
 • Regulátory
 • Nastavení regulační smyčky
 • Regulované soustavy, časové chování

Motory a pohony

 • Druhy provozu elektromotorů a meze zvýšení teploty
 • Asynchronní motory, technická data
 • Konstrukční provedení elektrických točivých strojů
 • Vzorce pro výpočty veličin elektrických točivých strojů
 • Štítek elektrického točivého stroje
 • Trojfázové motory
 • Střídavé jednofázové motory
 • Stejnosměrné generátory, stejnosměrné motory
 • Servomotory
 • Krokové motory
 • Zkoušení elektrických strojů
 • Vinutí trojfázových strojů
 • Vinutí stejnosměrných strojů
 • Pohony
 • Spouštění motorů s kotvou nakrátko

Návrat nahoru


Část PM: Prvky, materiály, spojování

Prvky a materiály

 • Periodická soustava prvků, chemické vazby
 • Vlastnosti prvků a látek
 • Normované třídy ocelí a litiny
 • Vodivé materiály pro elektrotechniku (neželezné kovy)
 • Magnetizační charakteristiky
 • Magnetické materiály
 • Pájky, bimetalové pásky, uhlíkové kartáče
 • Materiály pro kontakty, vodiče pro venkovní vedení
 • Izolanty
 • Plasty jako izolanty
 • Další izolační látky
 • Pomocné látky

Vodiče a kabely

 • Vodiče a kabely
 • Izolované silové kabely (barvy a značení)
 • Silové vodiče a kabely (značení a příklady)
 • Silové vodiče a kabely pro pevné uložení
 • Silové kabely pro pohyblivé přívody
 • Signální a sdělovací vodiče a kabely
 • Kabely pro datové sítě

Konektory

 • Konektory
 • Telefonní konektory
 • Zásuvky a vidlice pro silové přívody
 • Označování barev kódy, kabely pro distribuční sítě
 • Instalační trubky

Šrouby, matky, lícování

 • Šrouby a matice (příklady značení)
 • Metrické závity ISO
 • Soustava tolerancí a uložení

Návrat nahoru


Část OP: Organizace, plánování a hospodaření podniku, životní prostředí, dodatky

Organizace a plánování v podniku (hospodářské organizaci)

 • Podnikové organizační struktury
 • Organizace týmové práce
 • Prezentace pomocí přednášky
 • Realizace projektů
 • Plánování práce, síťové plánování
 • Základní části kolektivní smlouvy

Hospodaření a obchodování podniku

 • Podnikové smlouvy
 • Náklady a jejich číselné charakteristiky
 • Kalkulace nákladů
 • Sestavení nabídky
 • Technické podmínky a nabídky zhotovitelů
 • Sestavení projektu elektroinstalací s podporou počítače
 • Certifikace a audit
 • Označení CE

Ochrana životního prostředí

 • Pojmy ochrany životního prostřední
 • Nebezpečné chemické látky
 • Specifická rizika (R-věty) nebezpečných chemických látek
 • Bezpečné zacházení (S-věty) s nebezpečnými chemickými látkami
 • Nakládání s elektroodpady

Dodatky

 • Normalizace, pojmy a organizace
 • Důležité normy
 • Odborný výkladový slovník
 • Odborný anglicko-český slovník
 • Věcný rejstřík česko-anglický
 • Přehled literatury