Technické normy | Internetová prodejna
Česká verze English version

Seznam odvětvových technických norem vodního hospodářství (TNV) a odpadového hospodářství (TNO)

Veškeré zde uvedené normy TNV a TNO si můžete objednat v naší internetové prodejně.

Označení
Název
Měsíc a rok schváleníCena
TNV 25 9305
Měřicí systémy proteklého objemu vody v profilech s volnou hladinou
10.21373 Kč
TNV 75 0144
Terminologie pozemkových úprav
02.96386 Kč
TNV 75 0211
Navrhování vodovodního a kanalizačního potrubí uloženého v zemi – Statický výpočet
04.14538 Kč
TNV 75 0220
Hydraulické výpočty při navrhování čistíren odpadních vod
01.19262 Kč
TNV 75 0230
Hydraulické výpočty při navrhování úpraven vody
10.17207 Kč
TNV 75 0747
Ochranná zábradlí na objektech vodovodů a kanalizací
09.95179 Kč
TNV 75 0910
Dovolené průsaky uzávěrů vodních děl
01.04110 Kč
TNV 75 0951
Označování potrubí podle protékající látky ve vodohospodářských provozech
09.9569 Kč
TNV 75 2005
Pozorování a měření konstrukcí vodních děl
02.04221 Kč
TNV 75 2010
Klimatické údaje prostorů vodních děl
01.05110 Kč
TNV 75 2102
Úpravy potoků
01.10304 Kč
TNV 75 2103
Úpravy řek
12.14690 Kč
TNV 75 2131
Odběrné a výpustné objekty na vodních tocích - Navrhování
01.10179 Kč
TNV 75 2303
Jezy a stupně
12.14290 Kč
TNV 75 2321
Zprůchodňování migračních bariér rybími přechody
01.11373 Kč
TNV 75 2322
Zařízení pro migraci ryb a dalších živočichů přes překážky v malých vodních tocích
08.03262 Kč
TNV 75 2401
Vodní nádrže a zdrže
08.98207 Kč
TNV 75 2415
Suché nádrže
01.13262 Kč
TNV 75 2910
Manipulační řády vodních děl na vodních tocích
01.04235 Kč
TNV 75 2920
Provozní řád hydrotechnických vodních děl
01.04207 Kč
TNV 75 2925
Provoz a údržba vodních toků
05.03193 Kč
TNV 75 2931
Povodňové plány
08.06469 Kč
TNV 75 2935
Posuzování bezpečnosti vodních děl při povodních
08.03235 Kč
TNV 75 4102
Pedologický průzkum pro meliorační opatření
11.95221 Kč
TNV 75 4112
Geologický průzkum pro zemědělské využívání krajiny
01.14359 Kč
TNV 75 4221
Regulace a retardace odtoku na zemědělských pozemcích odvodněných trubkovou drenáží
01.04607 Kč
TNV 75 4307
Závlahová zařízení podrobná pro postřik
01.18538 Kč
TNV 75 4310
Závlahová zařízení pro mikrozávlahy
01.18759 Kč
TNV 75 4320
Závlahové kanály
01.09386 Kč
TNV 75 4922
Údržba odvodňovacích zařízení
01.16304 Kč
TNV 75 4931
Provozní řády závlah
01.16483 Kč
TNV 75 4933
Údržba závlahových zařízení
01.16331 Kč
TNV 75 4934
Provoz a údržba závlahových čerpacích stanic
02.17317 Kč
TNV 75 5402
Výstavba vodovodního potrubí
01.22207 Kč
TNV 75 5405
Sanace vodovodních potrubí
08.06414 Kč
TNV 75 5408
Bloky vodohospodářských potrubí
01.13317 Kč
TNV 75 5891
Vodárenské filtrační písky
02.11124 Kč
TNV 75 5910
Zkoušky vodárenských objektů a zařízení
03.09235 Kč
TNV 75 5922
Provoz a údržba potrubí vodovodů
01.14138 Kč
TNV 75 5931
Vodárenství - Laboratorní technologické zkoušky úpravy vod - Koagulace
09.95248 Kč
TNV 75 5932
Vodárenství - Laboratorní technologické zkoušky úpravy vod - Odželezování a odmanganování
09.9597 Kč
TNV 75 5933
Vodárenství - Laboratorní technologické zkoušky úpravy vod - Sorpce
09.9597 Kč
TNV 75 5934
Vodárenství - Laboratorní technologické zkoušky úpravy vod - Dezinfekce
09.95152 Kč
TNV 75 5940
Mikroskopické posuzování separační účinnosti vodárenské technologie
04.97179 Kč
TNV 75 5941
Mikroskopické posuzování jakosti vody dopravované potrubím
01.04386 Kč
TNV 75 5950
Provozní řád vodovodu
09.17152 Kč
TNV 75 6011
Ochrana prostředí kolem kanalizačních zařízení
01.22262 Kč
TNV 75 6611
Stanovení oxygenační kapacity aeračního zařízení. Stanovení v čisté vodě
04.97138 Kč
TNV 75 6613
Navrhování aeračních systémů čistíren odpadních vod. Pneumatická aerace
04.97207 Kč
TNV 75 6614
Navrhování aeračních systémů čistíren odpadních vod. Mechanická aerace
04.97207 Kč
TNV 75 6616
Biologické odstraňování fosforu v aktivačních nádržích
07.98221 Kč
TNV 75 6910
Zkoušky kanalizačních objektů a zařízení
01.23497 Kč
TNV 75 6911
Provozní řád kanalizace
01.23304 Kč
TNV 75 6925
Obsluha a údržba stokových systémů
01.21304 Kč
TNV 75 6930
Obsluha a údržba čistíren odpadních vod
01.21373 Kč
TNV 75 7055
Jakost vod - Odběr vzorků - Návod pro odběr vzorků ke stanovení těkavých organických látek (VOC)
02.09193 Kč
TNV 75 7121
Jakost vod. Požadavky na jakost vody dopravované potrubím (s výpočetním programem)
06.10359 Kč
TNV 75 7231
Jakost vod - Metoda stanovení toxického rizika povrchových vod
07.00110 Kč
TNV 75 7389
Jakost vod - Stanovení rozpuštěné mědi, olova, kadmia, selenu, thalia, kobaltu, niklu, chromu a rtuti rozpouštěcí (stripping) voltametrií
04.02248 Kč
TNV 75 7408
Jakost vod - Stanovení barya metodami atomové absorpční spektrometrie
02.99193 Kč
TNV 75 7431
Jakost vod - Stanovení rozpuštěných fluoridů - Spektrofotometrická metoda se zirkonalizarinem
02.06166 Kč
TNV 75 7466
Jakost vod - Stanovení fosforu po rozkladu kyselinou dusičnou a chloristou (pro stanovení ve znečištěných vodách)
02.0083 Kč
TNV 75 7476
Jakost vod - Stanovení rozpuštěných síranů - Gravimetrická metoda s chloridem barnatým
02.06152 Kč
TNV 75 7549
Jakost vod - Stanovení potenciálu trihalomethanů (PTHM) za normalizovaných podmínek jejich vzniku
07.01166 Kč
TNV 75 7552
Jakost vod - Stanovení těkavých organických látek (VOC) - Metoda zakoncentrování mikroextrakcí tuhou fází (SPME) z parního prostoru (head space) a stanovení plynovou chromatografií
02.09262 Kč
TNV 75 7621
Jakost vod - Stanovení radio 228 srážecí metodou
02.06138 Kč
TNV 75 7741
Mikrometoda stanovení toxicity a trofického potenciálu řasovým testem
04.97207 Kč
TNV 75 7768
Jakost vod - Hodnocení účinnosti čištění průmyslových odpadních vod pomocí toxikologického stanovení
02.06235 Kč
TNV 75 7769
Jakost vod - Metoda stanovení chronických účinků znečištění povrchových vod
12.09345 Kč
TNV 75 8052
Chemický a fyzikální rozbor kalů - Stanovení nepolárních extrahovatelných látek metodou infračervené spektrometrie NEL
07.98221 Kč
TNV 75 8090
Hygienizace kalů v čistírnách odpadních vod
02.15248 Kč
TNV 75 9011
Hospodaření se srážkovými vodami
03.13897 Kč
TNO 83 8039
Skládkování odpadů - Provozní řád skládek
06.18166 Kč
TNV 94 0920-1
Bezpečnost bazénů, koupališť a aquaparků - Část 1: Personální zajištění bezpečnosti návštěvníků
09.15138 Kč
Účelová publikace
Biologické hodnocení jakosti vod. Díl 1 - Povrchová voda
01.99656 Kč
Seznam
Seznam technických norem vodního a odpadového hospodářství
07.02124 Kč