Technické normy | Internetová prodejna
Česká verze English version

Strojnické tabulky - obsah

Na této stránce najdete obsah Strojnických tabulek. V případě zájmu o jejich objednání navštivte stránku s bližšími informacemi.

Matematika

 • Základní matematické vztahy
 • Výpočtové vztahy pro obvody a obsahy rovinných útvarů
 • Výpočtové vztahy pro objemy a povrchy prostorových útvarů
Návrat nahoru

Veličiny a jednotky

 • Veličiny a jednotky (výběr z ČSN)
 • Veličiny a jednotky v mechanice
 • Tabulky převodních vztahů
Návrat nahoru | objednat

Mechanika

 • Pasivní odpory – tření
 • Pružnost a pevnost
 • Moduly pružnosti v tahu, ve smyku a Poissonova čísla
 • Vzpěrná pevnost přímých prutů
 • Výpočtové vztahy pro plochy, kvadratické momenty, polární momenty
 • Vetknuté nosníky a nosníky o dvou podpěrách
 • Vetknuté nosníky stejné pevnosti
 • Nosníky stejné pevnosti o dvou podpěrách
 • Součinitele vzpěrnosti, mezní štíhlost, nepružný vzpěr
 • Tvarový součinitel
 • Vrubový součinitel skutečného zhuštění napětí
 • Součinitel velikosti součástí
 • Součinitel stavu povrchu součástí
 • Mechanické hodnoty základních konstrukčních materiálů
Návrat nahoru | objednat

Termomechanika

 • Sdílení tepla
 • Stavební a izolační hmoty
 • Fyzikální hodnoty uvedených tuhých látek
 • Teplotní součinitel délkové roztažnosti tuhých látek
 • Fyzikální hodnoty technických plynů
 • Fyzikální hodnoty kapalin
 • Spalná tepla ve výhřevnosti paliv
 • Měrné objemy přehřáté vodní páry
 • Entalpie přehřáté vodní páry
 • Sytá vodní pára a voda – uspořádání podle teplot
 • Sytá vodní pára a voda – uspořádání podle tlaku
 • Vlhký vzduch při tlaku 89 100 Pa
Návrat nahoru | objednat

Technické kreslení

 • Normální délkové rozměry
 • Technická dokumentace
 • Grafické prvky
 • Latinská abeceda
 • Řecká abeceda
 • Rozměry písmen a velikosti mezer
 • Měřítka
 • Typy čar a jejich význam
 • Tloušťky čar a skupiny čar
 • Soustava tolerancí a uložení
 • Vzorce pro základní tolerance
 • Znázornění tolerančních polí děr a hřídelů pro různá uložení
 • Úchylky děr a hřídelů
 • Číselné hodnoty tolerancí
 • Mezní úchylky tolerančních polí děr pro jmenovité rozměry od 1 do 500 mm
 • Mezní úchylky tolerančních polí hřídelů pro jmenovité rozměry od 1 do 500 mm
 • Doporučená uložení v soustavě jednotné díry pro rozměry od 1 do 500 mm
 • Doporučená uložení v soustavě jednotného hřídele pro rozměry od 1 do 500 mm
 • Příklady uložení
 • Základní pravidla tolerování
 • Všeobecné tolerance
 • Tolerance tvaru a polohy
 • Značky pro geometrické tolerování
 • Předepisování tolerancí tvaru a polohy na výkrese
 • Zjednodušené označování tyčí a profilů
 • Označování profilů
 • Doporučené obrazové provedení značek
 • Mezní úchylky netolerovaných rozměrů
 • Tolerování délkových a úhlových rozměrů
 • Nepředepsané geometrické tolerance
 • Geometrické tolerování
 • Geometrické požadavky na výrobky (GPS)
 • Označování struktury povrchu v technické dokumentaci výrobků
 • Grafické značky struktury povrchu
 • Příklady označování
 • Středící důlky
 • Středící důlky se závitem a s vrcholovým úhlem 60°
 • Zaoblení a zkosení hran
 • Zápichy
 • Pružiny
 • Výrobní výkresy pružin
 • Ozubená kola, moduly
 • Popisové pole
 • Seznamy položek
 • Pravidla pro kreslení výkresů ozubených kol
 • Řetězová kola
 • Rýhování přímé
 • Vroubkování pravoúhlé a kosoúhlé
 • Jemné drážkování
 • Drážková spojení evolventní s úhlem profilu 30°
 • Rovnoboké drážkování válcových hřídelů s vnitřním středěním
 • Tolerance děr a hřídelů
 • Válcové konce hřídelů
 • Dovolené točivé momenty přenášené konci hřídelů
 • Značky pro kinematická schémata
 • Značky pro kreslení potrubí
 • Značky pro kreslení hydraulických a pneumatických schémat
Návrat nahoru | objednat

Materiály

 • Číselné označování a rozdělení ocelí k tváření
 • Systémy zkráceného označování ocelí
 • Systém číselného označování ocelí
 • Číselné označování a rozdělení slitin železa na odlitky
 • Číselné označování těžkých a lehkých neželezných kovů
 • Hliník a slitiny hliníku
 • Číselné označování a rozdělení plastů
 • Třídění a označování pryže
 • Vlastnosti a použití vybraných materiálů
 • Oceli k tváření
 • Rovnovážný diagram Fe – C
 • Závislost tvrdosti na pevnosti materiálu
 • Nástrojové materiály
 • Slinuté karbidy
 • Druhy, vlastnosti a složení slinutých karbidů
 • Doporučené použití slinutých karbidů
 • Keramické řezné materiály
 • Supertvrdé řezné materiály
 • Slitiny železa na odlitky
 • Těžké neželezné kovy
 • Lehké neželezné kovy
 • Plasty
 • Vybrané vlastnosti kovových vodivých materiálů
 • Ocelový a litinový odpad
 • Polotovary
 • Pásy a pruhy z ocelí tříd 10 a 11 válcované za tepla
 • Plechy tenké z ocelí tříd 10 až 16 válcované za tepla
 • Plechy ocelové pozinkované
 • Plechy ocelové žebrované z ocelí tříd 10 a 11 válcované za tepla
 • Tyče kruhové válcované za tepla normální a zvýšené přesnosti
 • Tyče čtvercové válcované za tepla normální a zvýšené přesnosti
 • Tyče ploché válcované za tepla normální a zvýšené přesnosti
 • Široká ocel třídy 10 a 11 válcovaná za tepla
 • Plechy tlusté z ocelí tříd 10 až 16 válcované za tepla
 • Tyče průřezu rovnoramenného L z konstrukčních ocelí válcované za tepla
 • Tyče průřezu nerovnoramenného L z konstrukčních ocelí válcovaných za tepla
 • Tyče průřezu I z ocelí tříd 10 a 11 válcované za tepla
 • Tyče průřezu IPE z konstrukčních ocelí válcované za tepla
 • Tyče průřezu U z ocelí tříd 10 a 11 válcované za tepla
 • Tyče průřezu UE z ocelí tříd 10 a 11 válcované za tepla
 • Tyče průřezu T z ocelí tříd 10 a 11 válcované za tepla
 • Trubky ocelové závitové běžné
 • Trubky ocelové závitové zesílené
 • Trubky ocelové bezešvé tvářené za tepla
 • Trubky ocelové bezešvé čtvercové tvářené za tepla
 • Trubky z ocelí tříd 11 a 12 podélné svařované hladké
 • Tažený ocelový drát pro všeobecné účely
 • Tyče šestihranné z ocelí tříd 11 až 16 tažené za studena s úchylkami h11 a h12
 • Tyče kruhové z ocelí tříd 11 až 16 tažené za studena s úchylkami h11 a h12
 • Tyče čtvercové z ocelí tříd 11 a 12 tažené za studena s úchylkami h11 a h12
 • Tyče ploché z ocelí tříd 11 a 12 tažené za studena s úchylkami h11 a h12
 • Tyče čtvercové z oceli 11 600 tažené za studena s úchylkami h9 na klíny a pera
 • Tyče ploché z oceli 11 600 tažené za studena s úchylkami h9 pro šířku a h11 pro tloušťku na klíny a pera
 • Tenkostěnné profily ocelové uzavřené – čtvercové
 • Tenkostěnné profily ocelové uzavřené – obdélníkové
 • Tenkostěnné profily ocelové uzavřené – tvaru L
 • Plechy z oceli třídy 17 válcované za tepla
 • Plechy z ocelí třídy 19 válcované za tepla
 • Široká ocel válcovaná za tepla z ocelí tříd 12 až 16 a 19 vysoké přesnosti
 • Tyče nožové symetrické z ocelí tříd 12, 14 a 19 válcované za tepla
 • Jmenovité rozměry příčného průřezu, mezní úchylky a hmotnosti
 • Délky a jejich mezní úchylky
 • Tyče půlkruhové a úsečové z ocelí třídy 19 válcované za tepla
 • Jmenovité rozměry příčného průřezu, mezní úchylky a hmotnosti
 • Délky a jejich mezní úchylky
 • Mezní úchylky přímosti
 • Hliník a slitiny hliníku – plechy, pásy a desky tvářené za tepla
 • Hliník a slitiny hliníku – plechy, pásy a desky tvářené za studena
 • Tyče kruhové z hliníku a slitin hliníku lisované za tepla
 • Tyče čtvercové z hliníku a slitin hliníku lisované za tepla
 • Tyče kruhové z hliníku a slitin hliníku tažené za studena
 • Tyče ploché z hliníku a slitin hliníku tažené za studena
 • Tyče šestihranné z hliníku a slitin hliníku tažené za studena
 • Trubky kruhové z hliníku a slitin hliníku tažené za studena
 • Tyče kruhové z mědi a slitin mědi tažené za studena s mezními úchylkami h12 a h11
 • Tyče ploché z mědi a slitin mědi tažené za studena s mezními úchylkami h13
 • Tyče šestihranné z mědi a slitin mědi tažené za studena s mezními úchylkami h11
 • Trubky kruhové z mědi a slitin mědi tažené za studena
 • Desky z neměkčeného polyvinylchloridu (PVC)
 • Trubky z neměkčeného polyvinylchloridu (PVC)
 • Tyče z neměkčeného polyvinylchloridu (PVC)
 • Trubky z polyethylenu
Návrat nahoru | objednat

Strojní součásti

 • Závity
 • Označování závitů
 • Metrické závity
 • Výběr doporučených mezní úchylek ISO metrického závitu
 • Hodnoty mezních úchylek metrického závitu. Uložení s vůlí
 • Šrouby
 • Metrické závity. Přechodná uložení
 • Metrické závity. Uložení s přesahem
 • Metrické závity pro jemnou mechaniku a optiku
 • Trubkové závity pro spoje netěsnící na závitech
 • Trubkové závity pro spoje těsnící na závitech
 • Lichoběžníkový rovnoramenný jednochodý závit
 • Lichoběžníkový nerovnoramenný závit
 • Šrouby. Konce šroubů s vnějším metrickým závitem ISO
 • Výběhy vnějšího metrického závitu
 • Výběhy vnitřního metrického závitu
 • Drážky vnějšího metrického závitu
 • Drážky vnitřního metrického závitu
 • Válcové zahloubení pro šrouby se šestihrannou hlavou a pro šestihranné matice s podložkou
 • Válcové zahloubení pro šrouby s válcovou hlavou
 • Kuželové osazené zahloubení pro zápustné hlavy šroubů
 • Díry pro šrouby
 • Prostor potřebný pro užití klíčů na šestihrany
 • Přehled šroubů a matic
 • Výchozí materiály pro šrouby a matice
 • Tolerance spojovacích součástí
 • Šrouby a matice s průměry závitů od 1,6 mm do 150 mm
 • Šrouby se šestihrannou hlavou s normální a redukovanou hladkou částí dříku
 • Lícované šrouby s dlouhým a krátkým závitem
 • Šrouby se šestihrannou hlavou se závitem k hlavě
 • Šrouby s malou válcovou hlavouˇ
 • Šrouby s válcovou hlavou
 • Šrouby s válcovou hlavou s vnitřním šestihranem
 • Šrouby s půlkulovou hlavou
 • Šrouby se zápustnou hlavou
 • Šrouby se zápustnou hlavou čočkovitou
 • Závrtné šrouby
 • Hloubka děr pro závrtné šrouby
 • Jmenovité délky pro šrouby a závrtné šrouby
 • Stavěcí šrouby s drážkou a s plochým koncem ČSN EN 24766, s kuželovým důlkem ČSN EN 27436, s čípkem ČSN EN 27435, s hrotem ČSN EN 27434
 • Šrouby do plechu se zápustnou hlavou čočkovitou
 • Šrouby do plechu s půlkulatou hlavou s křížovou drážkou
 • Křídlaté šrouby a matice
 • Matice. Šestihranné matice
 • Přesné šestihranné matice malé
 • Uzavřená matice
 • Korunové matice
 • Válcové matice s drážkou
 • Rýhované matice
 • Kruhové matice se zářezy pro upínací a stahovací pouzdra
 • Samojistná šestihranná matice
 • Podložky a závlačky. Přehled podložek
 • Ploché kruhové podložky se zkosením
 • Podložky pro šrouby s válcovou a půlkruhovou hlavou
 • Podložky se čtvercovým otvorem pro dřevěné konstrukce
 • Pružné podložky
 • Pojistné podložky s nosem
 • Pojistné podložky s jazýčkem
 • Pojistné podložky a vložky k maticím upínacích pouzder
 • Závlačky
 • Čepy, kolíky a pojistné kroužky
 • Čepy bez hlavy
 • Čepy s hlavou
 • Válcové kolíky nezakalené a kalené
 • Kuželové kolíky nezakalené
 • Pružné kolíky se štěrbinou
 • Rýhované kolíky
 • Rýhované hřeby
 • Pojistné třmenové kroužky
 • Pojistné kroužky pro hřídele
 • Pojistné kroužky pro díry
 • Nýty
 • Nýty s půlkruhovou hlavou
 • Zápustné nýty
 • Trubkové nýty
 • Klíny a pera
 • Klíny drážkové
 • Pera těsná
 • Pera výměnná s dvěma nebo jedním přídržným šroubem
 • Pera Woodruffova
 • Úchylky rozměrů klínů, per a drážek
 • Ložiska
 • Materiály kluzných ložisek
 • Přehled valivých ložisek
 • Úložné plochy pro montáž
 • Kuličková ložiska jednořadá typ 60, 62, 63, 64
 • Kuličková ložiska jednořadá s kosoúhlým stykem typ 72, 73
 • Označování valivých ložisek
 • Kuličková ložiska dvouřadá typ 12, 13, 22, 23
 • Válečková ložiska jednořadá typ NU, NJ, NUP, N
 • Soudečková ložiska dvouřadá typ 222, 223
 • Označení dvouřadých soudečkových ložisek
 • Kuželíková ložiska jednořadá typ 302, 303, 313, 322, 323
 • Axiální kuličková ložiska jednosměrná s kosoúhlým stykem
 • Axiální válečková ložiska jednosměrná
 • Jehlová ložiska jednořadá
 • Přehled použitelnosti valivých ložisek
 • Valivá ložiska – dynamická únosnost a trvanlivost
 • Radiální kuličková ložiska
 • Axiální kuličková ložiska
 • Radiální válečková ložiska
 • Valivá ložiska – jmenovitá statická únosnost
 • Těsnění
 • Kroužky, kruhového průřezu pro těsnění pohyblivých a nepohyblivých částí
 • Těsnicí kroužky strojírenských šroubení s plochým těsněním
 • Přehled těsnicích manžet vrstvených
 • Těsnicí kroužky ploché a čočkovité
 • Hřídelové těsnicí kroužky
 • Zpracované silikonové pryže a jejich vlastnosti
 • Řemenové převody
 • Řemeny
 • Klínové řemeny klasického průřezu
 • Úzké klínové řemeny pro průmyslové použití
 • Řemenice pro klínové řemeny klasických průřezů
 • Výpočtové průměry řemeny pro klínové řemeny
 • Výpočet převodů a volba velikosti klínového řemene klasických průřezů
 • Výpočet převodů a volba velikosti klínového řemene úzkého
 • Řemenice pro synchronní pohony
 • Řetězy
 • Svařované řetězy zkoušené krátkočlánkové kalibrované
 • Svařované řetězy zkoušené dlouhočlánkové kalibrované
 • Válečkové řetězy
 • Pouzdrové řetězy rychloběžné
 • Gallovy řetězy
 • Řetězová kola pro hnací válečkové a pouzdrové řetězy
 • Lanové převody
 • Ocelová lana šestiramenná 114 drátů
 • Ocelová lana šestiramenná 162 drátů
 • Ocelová lana šestiramenná, krytý Warrington 210 drátů
 • Kladky a bubny pro ocelová lana
 • Výpočet ocelových lan pro jeřáby a zdvihadla
 • Převody ozubenými koly
 • Čelní ozubená kola se šikmými zuby
 • Kuželová soukolí
 • Šneková soukolí
 • Šroubová soukolí
 • Hřídelové spojky
 • Určení velikosti hřídelových spojek
 • Pružiny
 • Zobrazování pružin
 • Šroubovité pružiny tlačné a tažné
 • Pružiny – základní pojmy a výpočet
 • Šroubovité pružiny – volba základních rozměrů
 • Šroubovité pružiny válcové tažné s předpětím s obyčejnými oky
 • Talířové pružiny
 • Armatury a potrubí
 • Přehled armatur a potrubí
 • Jmenovité tlaky a pracovní přetlaky
 • Jmenovité světlosti
 • Označování potrubí podle provozní tekutiny
 • Tlakové ztráty v potrubí
 • Bezešvé ocelové trubky
 • Příruby a přírubové spoje
 • Fitinky z temperované litiny
Návrat nahoru | objednat

Tváření

 • Výkovky
Návrat nahoru | objednat

Odlévání

 • Slévárenské úkosy modelů a odlitků
 • Přídavky na obrábění ploch odlitků
 • Mezní úchylky rozměrů a tvarů odlitků pro stupeň přesnosti .3, .4, .5
 • Poloměry vnitřních zaoblení odlitků ze šedé litiny
Návrat nahoru | objednat

Svařování a pájení

 • Tvary a rozměry svarových ploch
 • Označování svarů ve výkresech
 • Základní značky
 • Doplňující značky
 • Příklady použití doplňujících značek
 • Příklady kombinace základních a doplňujících značek
 • Značení svaru
 • Příklady umístění značek svaru
 • Příklady značení rozměrů svarů
 • Základní výpočtové vzorce pro svarové spoje
 • Dovolené napětí tupých a koutových svarových spojů
 • Číselné značení technologií svařování a pájení
 • Druhy výrobků a příslušné metody svařování
 • Přehled obalených elektrod
 • Tavidla pro obloukové svařování pod tavidlem
 • Trubičkové svařovací dráty pro obloukové svařování v ochranném plynu i s vlastní ochranou
 • Dráty pro svařování plamenem pro legované a žáropevné oceli
 • Ochranné plyny pro obloukové svařování a řezání
 • Svařovací dráty pro metodu MIG/MAG
 • Bezpečnost při svařování
 • Pájení
 • Měkké pájky
 • Tvrdé pájky
 • Tavidla pro tvrdé pájení těžkých kovů
 • Tavidla pro tvrdé pájení lehkých kovů
 • Přehled platných AWS norem pro základní druhy svařovacích materiálů a technologie svařování
 • Přehled platných evropských norem a jejich převod na ČSN a jiné dosud používané normy svařovacích materiálů
Návrat nahoru | objednat

Obrábění

 • Rozdělení materiálů podle obrobitelnosti
 • Přídavky na obrábění
 • Soustružení
 • Nože s pájenými břitovými destičkami ze slinutých karbidů
 • Revolverové a vyvrtávací nože s pájenými břitovými destičkami ze slinutých karbidů
 • Soustružnické nože z nástrojové oceli rychlořezné
 • Soustružnické nože s vyměnitelnými břitovými destičkami ze slinutých karbidů
 • Řezné podmínky pro soustružení
 • Vyměnitelné břitové destičky z SK, označování
 • Hoblování a obrážení
 • Frézování
 • Přehled fréz z nástrojové oceli rychlořezné
 • Přehled fréz s vyměnitelnými břitovými destičkami ze slinutých karbidů
 • Nástrčné frézy
 • Stopkové frézy
 • Řezné podmínky při frézování
 • Frézování rovinných ploch válcovou frézou nástrčnou
 • Frézování rovinných ploch frézovací hlavou s břity SK
 • Vrtání, vyhrubování, vystružování, zahlubování
 • Vrtáky z rychlořezné oceli – přehled
 • Výhrubníky a výstružníky – přehled
 • Záhlubníky – přehled
 • Řezné podmínky pro vrtání, vyhrubování a vystružování
 • Doporučené průměry vrtáků pro závity matic
 • Vrtáky středicí 60° tvar A
 • Vrtáky středicí 60° tvar B
 • Vrtáky šroubovité s válcovou stopkou, střední řada
 • Vrtáky šroubovité s válcovou stopkou se šroubovicí 40°, střední řada
 • Vrtáky šroubovité s kuželovou stopkou
 • Výstružníky strojní se zuby ve šroubovici s válcovou stopkou
 • Výstružníky nástrčné s přímými zuby
 • Vyvrtávání
 • Závitníky, přehled
 • Závitové čelisti
 • Závitové hlavy
 • Přehled a značení tvářecích nástrojů na závity
 • Protahovací a protlačovací trny
 • Upínání protahováků
 • Pilové kotouče a listy na kovy
 • Broušení
 • Brousicí a řezací kotouče a tělíska
 • Nástroje z pojeného brusiva
 • Písmenné označení rozměrů brousicích materiálů
 • Přehled brousicích materiálů
 • Příklad značení brousicích materiálů
 • Značení jakosti brousicího nástroje
 • Bezpečnostní faktor
 • Zásady bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci
 • Bezpečnostní značky
 • Volba brousicího kotouče podle druhu brousicího materiálu
 • Brousicí a řezací kotouče
Návrat nahoru | objednat

Upínací prvky nástrojů a přípravků

 • Přehled upínacích prvků nástrojů
 • Průměry nástrojových dutin pro nástroje s válcovou stopkou
 • Obrobené T-drážky
 • Kuželovitost nástrojových stopek a dutin
 • Přehled nástrojových kuželů pro stopky a dutiny
 • Konce vřeten a stopky nástrojů a trnů s kuželem 7 : 24
 • Krátké nástrojové kužele Morseovy s vyražečem
 • Kuželové stopky a dutiny pro vrtačková sklíčidla
 • Drážky a unášeče nástrojových kuželů 1 : 30 pro nástrčné výhrubníky a výstružníky
 • Nástrojové čtyřhrany a dutiny
 • Upínací pouzdra stopkových čelních válcových fréz s upínacími šrouby na upínání válcových stopek s ploškou
 • Přehled upínacích prvků přípravků
 • Šrouby se zářezem a s čípkem
 • Šrouby se čtyřhrannou hlavou a čípkem
 • Šrouby s kolíkovou rukojetí
 • Šrouby k otočným podložkám a třmenům
 • Rychloupínací šrouby
 • Vysoké matice šestihranné s rovinnou a kulovou dosedací plochou a s nákružkem
 • Rýhované matice
 • Rychloupínací matice
 • Matice s posuvnou rukojetí
 • Kruhové podložky s výřezem
 • Otočné podložky
 • Otočné třmeny
 • Přítlačné opěrky s dosedací rovinnou plochou
 • Šroubové rozpěrky
 • Pevné opěrky s válcovou hlavou
 • Opěrky stavitelné
 • Samostačitelné a stavitelné opěrky s kolíkem
 • Podpěry pod upínky
 • Středicí vložky
 • Hvězdice
 • Zubové podpěry
 • Křídlaté rukojeti
 • Páky s výstředníkem
 • Sedlové upínky
 • Páky s drážkovým výstředníkem
 • Upínky ve tvaru U
 • Ploché upínky
 • Zahnuté upínky
 • Středící čepy zploštělé, polotovary
 • Pojišťovací kolíky, polotovary
 • Čepové západky s knoflíkem
 • Ploché západky
 • Středící čepy válcové
 • Pevná vrtací pouzdra hladká
 • Pevná vrtací pouzdra s nákružkem
 • Nástrčná vrtací pouzdra
 • Doporučené průměry vrtáků pro závity matic
 • Rozvaděč 1 – JVS 6809
 • Přepouštěcí ventil LUN 7540
 • Membránové uzávěry
 • Zubové čerpadlo ZC 3
 • Druhy křivkových mechanismů
 • Rovinné a prostorové křivkové členy
 • Tvary vaček
 • Grafické řešení tangenciální vačky